Zarządzanie zmianą

 dokonywania przez ekspertów spółki oraz wsparcie personelu Państwa firmy w przeprowadzaniu wymaganych w działalności firmy ocen znaczenia zmian dokonywanych w systemach, podsystemach i składnikach interoperacyjności systemu kolejowego 
 realizacja procesów zarządzania ryzykiem dla uznanych za znaczące zmian w systemie kolejowym