Zarządzanie bezpieczeństwem 

 eksperckie wsparcie w postępowaniach powypadkowych oraz sporządzanie prywatnych opinii dla sądów i wsparcie w postępowaniach w zakresie zdarzeń kolejowych
 opracowywania kompletnych lub aktualizacji posiadanych dokumentów bezpieczeństwa wymaganych od zarządców infrastruktury kolejowej i przewoźników kolejowych, tj: 
   - systemów zarządzania bezpieczeństwem 
   - systemów zarządzania utrzymaniem pojazdów kolejowych
   - przepisów wewnętrznych i instrukcji 
   - regulaminów technicznych i regulaminów pracy bocznic
   - opisów zarządzanej infrastruktury prywatnej lub innej wskazanej w art. 17d ustawy o transporcie kolejowym
   - opisów i zasad pracy na obszarach transportu szynowego (wewnątrzzakładowego)
 uzyskiwania autoryzacji bezpieczeństwa i certyfikatów bezpieczeństwa
 uzyskiwania świadectw bezpieczeństwa dla zarządców infrastruktury i przewoźników kolejowych 
 sporządzanie planów schematycznych, układów torowych bocznic i infrastruktury prywatnej