Zarządzanie bezpieczeństwem 

- opracowywania kompletnych lub aktualizacji posiadanych dokumentów bezpieczeństwa wymaganych od zarządców infrastruktury kolejowej i przewoźników kolejowych, tj: 
   - systemów zarządzania bezpieczeństwem 
   - systemów zarządzania utrzymaniem pojazdów kolejowych
   - przepisów wewnętrznych i instrukcji 
   - regulaminów technicznych i regulaminów pracy bocznic
   - opisów zarządzanej infrastruktury prywatnej lub innej wskazanej w art. 17d ustawy o transporcie kolejowym
   - opisów i zasad pracy na obszarach transportu szynowego (wewnątrzzakładowego)
- uzyskiwania autoryzacji bezpieczeństwa i certyfikatów bezpieczeństwa
- uzyskiwania świadectw bezpieczeństwa dla zarządców infrastruktury i przewoźników kolejowych 
- eksperckie wsparcie w postępowaniach powypadkowych oraz sporządzanie prywatnych opinii dla sądów i wsparcie w postępowaniach w zakresie zdarzeń kolejowych

- sporządzanie planów schematycznych, układów torowych bocznic i infrastruktury prywatnej